menu close menu

O Trubarju

Poglavitne življenjske postaje in dela Primoža Trubarja, verskega reformatorja, slovenskega apostola, preroka, začetnika knjižne slovenščine in duhovnega očeta slovenskega naroda:

 • 1508

  8. junij, rojen materi Jeri in očetu Mihi v mlinu pod vasjo Rašica pri Turjaku. Oče Miha je bil mlinar, tesar in cerkveni ključar.
 • 1520

  Odšel študirat na Reko, verjetno v Kapiteljsko šolo.
 • 1521

  Že pred pomladjo odide v Salzburg. Študiral je kot eksternist samostanske šole pri Svetem Petru. Preživljal se je s petjem. (prva seznanitev z reformacijskimi idejami).
 • 1524

  Prišel v Trst. Postal osebni strežnik škofa Petra Bonoma in član škofijskega pevskega zbora. Tam spoznava kalvinistične in cvinglijanske ideje ter spise Erazma Rotterdamskega z razlagami v nemščini, italijanščini in slovenščini.
 • 1527

  Bonomo mu dodeli župnijo v Loki pri Radečah, čeprav še ni bil posvečen.
 • 1528

  Župnijo v Loki pri Radečah prepusti vikarju in z dohodki župnije gre študirati na Dunajsko univerzo.
 • 1529

  Umik z Dunaja (turška nevarnost), vrnitev v Trst.
 • 1530

  Peter Bonomo ga posveti v duhovnika. Nastop duhovniške službe v Laškem, kupovanje knjig, prvi spori zaradi pridiganja zoper zidavo novih cerkva.
 • 1533

  Prvič pridiga v Ljubljani.
 • 1535

  Ob koncu leta se naseli v Ljubljani. Postane pridigar v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.
 • 1540

  Kranjski deželni glavar Trubarja zaradi oznanjanja novoverskih nazorov prežene iz Ljubljane, Bonomo mu priskrbi pridigarsko službo v Trstu in nakloni kaplanski beneficij sv. Maksimilijana v Celju.
 • 1542

  Po Bonomovem posredovanju Trubar postane kanonik v Ljubljani. Krepi reformacijsko miselnost, druži se s somišljeniki (še kot duhovnik znotraj katoliške cerkvene ureditve).
 • 1547

  Trubar odide v Šentjernej, kjer uredi gospodarsko zanemarjeno župnijo. Zaradi protireformacijske akcije škofa Tekstorja se skriva pred aretacijo.
 • 1548

  Duhovno sodišče Trubarja izobči ter mu vzame vse cerkvene službe in imetje (zlasti knjige); Trubar pobegne v Nemčijo. Odpravi se k predikantu Vidu Dietrichu (prijatelju Martina Luthra) v Nürnberg. Prestopi v protestantizem in dobi službo pridigarja v Rothenburgu nad Taubero.
 • 1549

  V Rothenburgu se poroči z Barbaro Sitar iz Kranja.
 • 1550

  Izideta prvi slovenski knjigi (Tübingen) – Katekizem inAbecednik (v gotici).
 • 1553

  Pastor v Kemptnu, prizadevanje za ublažitev sporov med privrženci raznih reformacijskih tokov, začetek sodelovanja z bivšim koprskim škofom Vergerijem.
 • 1555

  Izid štirih Trubarjevih knjig (z denarno pomočjo württemberškega vojvode Krištofa): nova izdaja Abecednikain Katekizma (v latinici), Ta evangeli svetiga Matevža, Ena molitov. Augsburški verski mir vpelje pravilo, da vladar dežele določa vero podložnikov (ker so Habsburžani ostali katoličani, naj bi to po pravilih augsburškega miru veljalo tudi za prebivalstvo njihovih dežel Kranjske, Koroške in Štajerske).
 • 1557

  Začetek Trubarjevega boja za hrvaško-cirilski tisk. Izide Ta prvi dejl tiga noviga testamenta.
 • 1558

  Izid knjige En regišter.
 • 1560

  Izide Ta drugi dejl tiga noviga testamenta.
 • 1561

  Trubar postane ravnatelj biblijskega zavoda v Urachu, namenjenega predvsem zalaganju slovenskih in hrvaških protestantskih knjig (ustanovitelj je nekdanji štajerski deželni glavar Ivan Ungnad). Preobremenjenost s pisanjem knjižnih predgovorov in posvetil ter s prevajanjem, povrhu pa odziv na povabilo kranjskih deželnih stanov, naj se vrne za superintendenta reformirane cerkve v domovini. Izid knjige Artikuli oli dejli te prave stare vere kersčanske(augsburška veroizpoved z vpletanjem prvin württemberške in saške veroizpovedi).
 • 1562

  Protestantski superintendent v Ljubljani; organizacijsko delo, reševanje nazorskih in medosebnih napetosti v slovenski protestantski skupnosti, oznanjevalna turneja po Goriškem.
 • 1564

  Zamera notranjeavstrijskega nadvojvode Karla zaradi izida Trubarjeve knjige Cerkovna ordninga, ker ta z določanjem protestantske cerkvenoupravne organiziranosti in obredja posega v vladarjevo pristojnost, temelječo na pravilih augsburškega miru.
 • 1565

  Trubar izgnan v Nemčijo, spremlja ga Jurij Dalmatin; umre žena Barbara.
 • 1566

  Župnik v Derendingenu, Trubarjeva poroka z Anastazijo, prevajanje in tiskanje knjig v Tübingenu.
 • 1567

  Trubar na pobudo protestantskega teologa Andreaeja zadnjič (skrivaj) obišče Kranjsko, da bi od ujetih Turkov dobil zanesljive podatke o islamu; izda tri knjige: Ta celi katehismus, Svetiga Pavla listuve in Pesmarico.
 • 1575

  Izide Katehismus z dvejma izlagama.
 • 1581

  Po smrti druge žene Anastazije se Trubar poroči z Agnezo; organizira pristop kranjskih, koroških in štajerskih protestantov k Formuli concordiae (poskus preseganja nasprotij med dogmatičnimi tokovi v protestantizmu).
 • 1582

  Izide Ta celi novi Testament.
 • 1584

  Trubar dočaka izid Dalmatinovega prevoda celotneBiblije in Bohoričeve slovenske slovnice Arcticae horulae.
 • 1586

  Trubar 29. junija umre, z velikimi častmi ga pokopljejo v Derendingenu.
 • 1595

  Trubarjev sin Felicijan izda Trubarjevo zadnjo knjigo – prevod Lutrove Hišne postile.

Galerija


Trubarjeva dela

1550 Katekizem (Catechismus in der windischen Sprach)
1550 Abecednik (Abecedarium)
1555 Ta evangeli svetiga Matevža
1555 Katehismus v slovenskim jeziku
1555 Abecednik (Abecedarium)
1555 Ena molitov tih krščenikov
1557 Ta prvi dejl tiga noviga testamenta
1557 Ta slovenski kolendar
1557 Tiga noviga testamenta ena dolga predguvor
1558 En regišter … ena kratka postila
1560 Ta drugi dejl tiga noviga testamenta
1561 Svetiga Pavla ta dva listi h tim Korintarjem inu ta h tim Galatarjem
1561 Register und summarischer Innhalt
1562 Artikuli oli dejli te prave stare vere krščanske
1564 Cerkovna ordninga
1566 Ta celi psalter Davidov
1566 Abecednik (Abecedarium)
1567 Ta celi katehismus (slovensko-nemška izdaja)
1567 Svetiga Pavla listuvi

1567 Ena duhovska pejsen zuper Turke inu vse sovražnike te cerkve božje …
1567 Eni psalmi, ta celi katehismus … stare inu nove krščanske pejsni
1574 Ta celi katehismus, eni psalmi … stare inu nove krščanske pejsni
1575 Tri duhovske pejsni
1575 Katehismus z dvejma izlagama
1577 Noviga testamenta pusledni dejl
1579 Ta prvi psalm ž nega trijemi izlagami
1581 Formula concordiae (izgubljeno)
1582 Ta celi novi testament
1582 Ta drugi dejl noviga testamenta
1582 Ta slovenski kolendar
1595 Hišna postila d. Martina Lutherja (izdano posthumno).

Večina knjig je bilo natisnjenih v Tübingenu. Trubar je poleg tega napisal več nemških posvetil k hrvaškim knjigam, tiskanim v glagolici ali cirilici v biblijskem zavodu v Urachu, in več pesmi v pesmaricah, ki so jih izdali drugi slovenski protestanti šestnajstega stoletja. Ohranjene je tudi precej njegove korespondence.